My Wave - støtter læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Gjennom det pedagogiske opplegget My Wave forsøker vi å møte de unge på hjemmebane. Det pedagogiske opplegget støtter læreplan i utdanningsvalg for ungdomsskoler, og passer godt inn i videregående skolers fag som samfunnsfag, entreprenørskap og samfunnsøkonomi, men er også relevant for andre fag. Formålet er å øke elevenes kunnskap om samfunnet vi lever i, arbeidslivet, og ikke minst gi kjennskap til eget talent og interesser. I alle oppgaver og øvelser legges det vekt på elevenes egne preferanser og talent - at hver enkelt får mulighet til å starte jakten på sin bølge i livet.

Læreren er elevens viktigste rollemodell 

Lærerne legger selv opp hvor mye tid som skal brukes i klasserommet i forkant, men erfaringen tilsier at utbyttet og nytteverdien blir større jo bedre forberedt elevene er. Elevene har også sitt eget område på nettsidene hvor de selv kan utforske og lære om Ocean Industries.

Gjennom Ocean Talent Camp har læreren mulighet til å formidle at de havbaserte næringene er Norges største, og at de trenger mange dyktige mennesker med ulik kompetanse og talent i fremtiden. I tillegg til å vekke interessen for de havbaserte næringene, er hensikten å styrke elevenes refleksjon rundt egne utdannings- og yrkesvalg, og hvorvidt havbasert industri kan være en aktuell retning å gå.

Ocean Talent Camp og My Wave støtter opp om den generelle delen av læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring, som blant annet handler om ulike egenskaper ved mennesket som skolen skal utvikle: det meningssøkende, skapende, samarbeidende mennesket.

 

My Wave består av tre trinn:

undefined

1 Forberedelser i klasserommet

Skal gi elevene forståelse for hvilke bedrifter som utgjøre de havbaserte næringene, hvor de er, og hvordan de henger sammen. For å gi en nytteverdi til besøket på Ocean Talent Camp, er det sterkt anbefalt at det pedagogiske opplegget My Wave blir gått gjennom i klasserommet. Sentralt i forberedelsene er talenttesten, som elevene tar enkeltvis. Alle elever bør som et minimum ta talenttesten, uavhengig av andre forberedelser.

2 Besøk på Ocean Talent Camp

Besøket på Ocean Talent Camp er et møte med næringene. Der kan elevene bli kjent med framtidsmulighetene sine. Under besøket på Ocean Talent Camp ønsker vi å bevisstgjøre og motivere elevene i forhold til utdannings- og yrkesvalg. På Ocean Talent Camp får elevene møte bedrifter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, samt direkte kontakt med rollemodeller fra de havbaserte næringene. Elevene får også muligheten til å delta på foredrag, prøve seg på simulatorer, ulike quizer og mange andre aktiviteter.

 3 Oppsummering i klasserommet

I etterkant av Ocean Talent Camp skal elevene bearbeide besøket og dele sine inntrykk med resten av klassen. I forlengelsen av dette, er målet at elevene reflekterer over ulike utdannings- og yrkesvalg, og eget talent. Elevene skal ha med seg ulike rollemodellkort tilbake fra camp, som representerer jobber som de synes er interessante og kan passe sitt talent.

Lærerens time

Under Ocean Talent Camp får lærerne være med på ”Lærerens time” eller "Lærer-lounge". Ved tidligere camper har Lærerens time vært i regi av TEKNA eller NITO. Her får lærere og rådgivere tips om hvordan man kan ta utgangspunkt i elevenes undring og nysgjerrighet, og bruke realfagenes ulike sider som en inspirasjon til å formidle spennende utdannings- og yrkesmuligheter.