Ocean Industry Council

Ocean Industry Council er en ikke-kommersiell forening som blant annet forvalter Ocean Talent konseptet. Vi ønsker derfor å informere om utviklingen av hele Ocean Industry konseptet og etableringen av foreningen Ocean Industry Council. 

Nor-Shipping og Norges Varemesse tok i 2012 initiativet til å etablere Ocean Talent Camp som et konsept og arena for å informere ungdom om utdannings- og yrkesmulighetene i de havbaserte industrien i Norge. Som strategisk fundament for dette, ble det utviklet en omdømmestrategi rundt "Ocean Industry Expert" som posisjon/mål.

Konsepter
Nor-Shipping lansert i forbindelse med sitt arrangement i 2013 og 2015 en rekke aktiviteter basert på denne omdømmestrategien. Eksempler på dette er Ocean Talent Camp, Ocean Technology Summit og Ocean Industry Podium. Nor-Shipping sitt ønske og plan var å invitere næringsaktørene med i et felles prosjekt for å utvikle dette til å bli en nasjonal omdømmestrategi med nasjonale aktiviteter. Ocean talent Camp og Ocean Industry School er eksempler på dette.

I samarbeid med andre aktører, særlig innenfor maritim sektor, ble Ocean Industry Council (OIC) stiftet 1. desember 2014. OIC er en ikke kommersiell forening som skal eie og forvalte alle rettigheter knyttet til Ocean Industry konseptet. OIC skal også bidra til å øke interessen for konseptet, tildele nye lisenser for bruk av konseptet og sikre en enhetlig utvikling og bruk av konseptet. Tiden etter stiftelsen av OIC har blitt benyttet til å videreutvikle noen av delkonseptene og avklare rettighetsspørsmål.

Sekretariat
Fra 1. januar 2016 er styret operativt med Kent Erik Dahl Kristiansen som styresekretær (kek@messe.no). Ta gjerne kontakt med Kent eller direkte med representanter i styret hvis det er spørsmål eller forhold dere ønsker å diskutere.

Ocean Industry Styret består av følgende personer:
Per Erik Dalen, Styreformann (GCE Blue Maritime), per.erik.dalen@aakp.no
Birgit Liodden, Nor-Shipping og Norges Varemesse, bml@messe.no
Vidar Pederstad, Ocean Industry Forum Oslofjord, vidar.pederstad@maritimt-forum.no

Stifterne er:
Tor Kristoffer Husjord
Daglig leder, Maritimt Forum Nord

Per Erik Dalen,
Administrerende direktør, ÅKP/GCE BLUE Maritime

Arnfinn Ingjerd
Daglig leder, Maritim Forum Nordvest

Knut Ivar Arnesen,
Daglig leder, Maritim Forum Oslofjorden

Erik Dyrkorn,
Styreformann, Maritim Forum Midt- Norge

Johannes Ensby,
Daglig Leder, SAY PR & Communications AS

Vidar Pederstad,
Direktør Nor-Shipping, Stiftelsen Norges Varemesse

Utdrag fra OIC sine vedtekter:

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Ocean Industry Council. Foreningen ble stiftet den 01.12.2014 og er en medlemsorganisasjon registrert Enhetsregisteret i Brønnøysund.

§3 Formål
Ocean Industry Council skal forvalte en omdømmestrategi som går ut på å bygge en felles identitet for en ”superklynge” som baserer seg på ekspertise fra maritim bransje og de næringene som produserer og markedsfører sjømat, offshore energi og andre havbaserte produkter og tjenester.

§4 Målsetninger
Målene til Ocean Industry Council er å:
• Bygge en felles identitet og et globalt omdømme under navnet Ocean Industry Experts.
• Styrke relasjoner og dele kunnskap og verktøy mellom medlemmene i foreningen for å støtte framtidsrettet og bærekraftig forretningsutvikling i et globalt marked.
• Gjennom lisensavtaler autorisere medlemmer til å gjennomføre delkonsepter som støtter omdømmestrategien Ocean Industry Experts.

§5 Virksomhetsform
Ocean Industry Council er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Medlemmer av foreningen kan forme nye initiativ sammen med nye, potensielle medlemmer.
Nye initiativ blir offisielle Ocean Industry Experts initiativ/delkonsepter gjennom en lisensavtale signert av foreningens styre.

§ 6 Medlemmer
Nye medlemmer av Ocean Industry Council er organisasjoner som fyller følgende kriterier:
1. Det nye medlemmet er invitert av stifterne eller av minst to eksisterende medlemmer.
2. Det nye medlemmet representerer en organisasjon som har rolle som utførende partner gjennom en lisensavtale med foreningen.

Alle medlemmer har 1 stemme og stemmerett på årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§7 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år i juni måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Innkalling sendes direkte til medlemmene av foreningen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste utsendes til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmene har adgang til årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen medlemmer kan stemme for mer enn 1 stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Med mindre annet er bestemt i vedtektene skal vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmende. Er det stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle følgende oppgaver:

• Valg av foreningens styre
• Behandle årsmelding og revisors forslag til revidert årsregnskap
• Fastsette årskontingent til foreningen
• Valg av revisor
• Valg til andre tillitsverv i foreningen
• Orientering om aktive og planlagte initiativ for kommende kalenderår.
• Treffe beslutning om nye medlemmer/del konsepter og lignende.

Med innkalling til årsmøte sendes styrets innstilling til nye medlemmer og nye del konsepter og utførende partnere på høring med kommentarfrist en uke før årsmøtet avholdes.

Hva skjer

Kontaktskjema

Kontakt oss

For generelle henvendelser:
Ocean Talent Camp / Ocean Industry Council
ved Kent Erik Kristiansen
mob.: +47 92 84 52 10
Send oss en e-post